ראשי  |   על האתר  |   רישום עורכי דין  |   הוספת ידיעה  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
תנאי השימוש באתר www.law-news.co.il

* תנאי השימוש פונים לזכר ו/או לנקבה כאחד ומנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד.

ברוכים הבאים לאתר הודעות לעיתונות בנושאי משפט - www.law-news.co.il.
האתר מופעל על ידי חברת טאץ' תקשורת בע"מ (להלן: "מפעילת האתר").

בעצם השימוש והגלישה באתר הינך מצהיר כי קראת תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש"), וכי הנך מסכים להם ומחוייב על פיהם. לכן, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה בטרם השימוש והגלישה באתר.

המערכת רשאית בכל עת לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאי שימוש אלו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכי האתר מעת לעת. יתכן שבעתיד יתווספו תנאים נוספים, כמו גם שתנאים אלו ישתנו, כולם או מקצתם. הנוסח המחייב הוא הנוסח העדכני.
 1. 1. הגדרות

  האתר או הפלטפורמה או המערכת:
  אתר www.law-news.co.il יקרא להלן ולשם הקיצור : "המערכת" או "הפלטפורמה" או "האתר".

  משרד עוה"ד:
  משרד עורכי דין שנרשם לאתר יקרא להלן : "משרד עוה"ד" או "משרד עוה"ד המדווח" לפי הענין.

  עוה"ד האחראי:
  עורך
  דין בעל משרד עוה"ד או מבעלי משרד עוה"ד, שנרשם  בעת רישום משרד עוה"ד כעורך הדין האחראי.

  גורם תקשורת:
  אנשי מקצוע העוסקים בתחום התקשורת, לרבות
  - עיתונאים, כתבים, מפיקים, תחקירנים, עורכים וכו'..

  כרטיס משרד:
  כרטיס המכיל את
  פרטי משרד עוה"ד כפי שהוזנו למערכת על ידי משרד עוה"ד.
  בשום מקרה ואופן לא יזין משרד עוה"ד לכרטיס המשרד ו/או לאתר תוכן אסור כהגדרתו בתנאי שימוש אלו.

  הודעה או הודעות או הודעה לתקשורת או הודעות לתקשורת:
  הודעות שהוזנו באתר ע"י משרד עוה"ד יקראו להלן: "הודעה" או "הודעות" או "הודעות לתקשורת" או "הודעה לתקשורת".
  הודעות לתקשורת יהיו
  אך ורק כאלו הנוגעות במישרין למשרד עוה"ד המדווח ושיש לו מעורבות ישירה בטיפול בארוע נשוא הדיווח. בנוסף, הודעות לתקשורת יהיו בעלות ערך חדשותי ובשום מקרה ואופן לא יזין משרד עוה"ד, בהודעות שהוא מעלה, תוכן אסור כהגדרתו בתנאי שימוש אלו.

  תוכן או תכנים:
  כל הודעה ו/או כרטיס משרד ו/או כל תוכן אחר המוזן לאתר ע"י משרד עוה"ד , לרבות הודעות לתקשורת ופרטי המשרד. בשום מקרה ואופן לא יזין משרד עוה"ד למערכת תכנים המכילים תוכן אסור כהגדרתו בתנאי שימוש אלו.

  סוגי הודעות:
  משרד עוה"ד יכול להזין במערכת 4 סוגי הודעות בלבד, (מספר סוגי ההודעות יכול ויהיה שונה מעת לעת):
  1. הודעות לתקשורת אודות כתבי בי-דין.
  2. הודעות לתקשורת אודות פסקי דין והחלטות שיפוטיות שניתנו על ידי ערכאות שיפוטיות על פי כל דין.
  3. הודעות לתקשורת אודות ייצוג וליווי עסקאות ועסקים מסחריים.
  4. הודעות לתקשורת אודות "בראנז'ה" (מיזוג המשרד, שינויים במשרד, ימי עיון בהשתתפות המשרד, הוספת שותף, שינוי כתובת המשרד, הוצאה לאור של ספר חדש וכו'...).

  תוכן אסור:
  תכנים אשר אין להעלותם למערכת ע"י משרד עוה"ד ואשר דוגמאות להן מפורטות בהגדרה זו  יקראו להלן ולעיל: "תוכן אסור" או "תכנים אסורים" , לרבות:

  - תכנים בעלי אופי מיני ו/או פורנוגרפי ו/או גס ו/או גזעני ו/או מאיים  ו/או מטריד ו/או מפלה וכיו"ב...
  - תכנים הפוגעים בפרטיותו של אדם ו/או גוף אחר על פי חוק הגנת הפרטיות ו/או כל דין אחר.
  -
  תכנים שיש בהם לשון הרע ו/או פגיעה בשמו הטוב של אחר ו/או הוצאת דיבה.
  - תכנים מטעים ו/או שקריים ו/או בדויים ו/או מסולפים ו/או כאלו שיש בהם כדי פגיעה באדם ו/או גוף אחר ו/או שיש בהם משום עוולה ו/או עלולים לגרום נזק לאדם ו/או כל גוף אחר.
  - תכנים הנוגעים לקטינים ו/או חסויים וכיו"ב...לרבות זיהויים ו/או פרטיהם האישיים.
  - תכנים העלולים להוות בסיס לתביעה אזרחית או לאישום פלילי.
  - תכנים המפרים כל זכות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ו/או כל זכות קניינית אחרת לרבות תכנים הנוגעים למידע חסוי ו/או חסום באמצעות סיסמה ו/או מאגרי מידע אשר אינם פתוחים לכל גולשי האינטרנט וכן תכנים אשר לצד שלישי זכויות בהם ולא נתקבלה הסכמתו של צד שלישי זה להעלאתם לאתר וכיו"ב...
  - תכנים האסורים לפרסום עפ"י צו שיפוטי ו/או עפ"י כל דין ו/או אודות דיון בדלתיים סגורות ו/או אסורים לפרסום מחמת חיסיון, הסכם, כללי אתיקה וכיו"ב...
  - תכנים אשר אינם נוגעים לעניינים המטופלים על ידי משרד עוה"ד המדווח ו/או אינם נוגעים באופן ישיר למשרד עוה"ד המדווח.

 2. 2. על האתר

  האתר משמש כבמה לשם פרסום הודעות לתקשורת מטעם משרדי עורכי דין ומטרתו לאפשר למשרדי עורכי דין  ליצור קשר ישיר עם עיתונאים וגופים אחרים המעוניינים בהודעות שכאלו.

  המערכת הינה אוטומטית לחלוטין ומהווה פלטפורמה טכנולוגית הפועלת ברשת האינטרנט ללא התערבות ואחריות מצד מפעילת הפלטפורמה.
  משרד עוה"ד מזין את המערכת בתכנים באופן ישיר ועצמאי , ובאפשרותו להסיר, לעדכן, לתקו, כל תוכן שהזין.

  התכנים מועלים לפלטפורמה על ידי משרד עוה"ד ובאחריותו, וקוראי התכנים נדרשים לפנות למשרד עוה"ד המדווח על מנת לוודא את נכונות ודיוק האמור בהם, וכן להגיע להסדר עימו ביחס לכל שימוש שיעשה בתוכן. חל איסור מוחלט על שימוש בתכנים הנכללים באתר בלא הסכמת ועדכון משרד עוה"ד המדווח.

  מפעילת האתר רשאית להקים באתר אינדקס עורכי דין, בתשלום או שלא בתשלום (להלן: "אינדקס עורכי דין"). באינדקס עורכי הדין יכול ויופיעו כרטיסי המשרד כולם או מקצתם, רשימות ו/או נתונים חלקיים מתוך כרטיסי המשרד. אינדקס עורכי הדין יכול ויהיה מפולח ו/או שלא מפולח ובסדר שיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של המערכת.
  מפעילת האתר רשאית להקים באתר מדריכים מקצועיים מסווגים נוספים, ועליהם יחול האמור לעיל, בשינויים המחוייבים.

  מפעילת האתר רשאית לשלב פרסומות בכל דפי האתר, לרבות כרטיסי המשרד, דפי הצגת ההודעות, התכנים וכו', על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  המשתמשים, לרבות משרדי עוה"ד מסכימים לכך ולא תקום להם כל טענה ביחס להצבת פרסומות בכל מקום שהמערכת תמצא לנכון.

 3. 3. שימוש ע"י גורמי תקשורת וגולשים אחרים

  המערכת נועדה לשמש גורמי תקשורת המחפשים אחר מקורות ראשוניים לצורך עבודתם.
  בעצם השימוש והגלישה באתר מצהיר גורם התקשורת כי קרא את תנאי השימוש וכי הנו מסכים להם ומחוייב על פיהם.

  גורם תקשורת שמצא תוכן בו הוא מעוניין, יפעל כדלקמן:
  יפנה למשרד עוה"ד המדווח, בבקשה לקבלת פרטים נוספים אודות העניין המדווח בהודעה לתקשורת מטעם משרד עוה"ד.
  לשם כך קיים לחצן בגוף ההודעה המאפשר פנייה ישירה באמצעות טופס מקוון.
  בשלב הבא יהיו גורם התקשורת ומשרד עוה"ד המדווח בקשר ישיר ביניהם לצורך בדיקת אפשרות פרסום העניין בתקשורת על כל הכרוך בכך.
  גורם תקשורת אינו רשאי לצטט ו/או להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו בהודעה לתקשורת שבאתר ו/או בכל חלק ממנה, מבלי לקבל אישור ממשרד עוה"ד המדווח.
  בכל מקרה לא יצטט גורם תקשורת את האתר כמקור להודעות שבו, זאת הואיל והמקור לכל הודעה  המופיעה באתר, הוא כלל לא האתר אלא משרד עוה"ד שהזין את ההודעה.

  גורם התקשורת מתחייב לפעול עפ"י הדין ובהתאם לחוק ובהתאם לאתיקה המקצועית ובזהירות המתבקשת ממקצועו ועיסוקו והוא מתחייב לעשות באתר שימוש הוגן והגון בלבד.

  גורם התקשורת יהיה האחראי המלא לכל הפסד ו/או נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי  ו/או אחר שייגרם לו כתוצאה מן השימוש באתר ו/או בתכנים.

  המערכת אינה אחראית לתכנים בכל צורה שהיא והיא אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי גורמי התקשורת ו/או כל צד שלישי הקשור עם גורמי התקשורת ו/או כל צד שלישי אחר ביחס לתכנים ולשימוש בהם ע"י גורם התקשורת.

  גורם התקשורת מתחייב שלא לעשות שימוש לרעה במערכת ו/או בתכנים  לרבות כל שימוש אחר שיכול לפגוע במפעילת האתר.

  גורם התקשורת ישפה את מפעילת האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה שיגרמו לה בעקבות שימוש שיעשה על ידו.

  מפעילת האתר תהא רשאית בכל עת שלא לאשר רישום באתר של גורם תקשורת, מכל סיבה שהיא.

  גולשים שאינם גורמי תקשורת, אינם רשאים לעשות שימוש בשרותי האתר המיועדים לגורמי התקשורת.

  גולש אשר יעשה שימוש לרעה באתר ו/או יתחזה לגורם תקשורת , יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לכל צד שהוא כתוצאה ממעשיו וישפה את מפעילת האתר בגין כל נזק ו/או הפסד מיד עם דרישתה הראשונה. כמו כן יהיה חשוף לאישום פלילי על פי כל דין.

 4. 4. הרישום לאתר

 5. 4.1. האתר שומר לעצמו את הזכות לדחות כל בקשת רישום מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ולהתנות את הרישום בתשלום, בהחזקת תעודת עורך דין או עיתונאי תקפות ו/או בכל תנאי אחר.
 6. 4.2. לא ירשם לאתר משרד עורכי דין, מבלי שימסור פרטי עוה"ד האחראי מטעמו, המרכז את הקשר עם המשרד ואחראי עליו , ואת כל פרטי הקשר המלאים והנכונים על המשרד. בעצם ההרשמה לאתר והעלאת הודעות, מצהיר עוה"ד האחראי כי הוא מחזיק ברשיון תקף לעסוק בעריכת דין בישראל . האתר שומר על זכותו לבטל את הרשמתו של כל משרד עו"ד מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 7. 4.3. בעת ההרשמה ובעת פעילותכם באתר הינכם נדרשים ואתם מתחייבים כי תמסרו רק פרטים נכונים ומדוייקים וכי אתם תעדכנו פרטים אלו ככל שהם ישתנו. כל התכנים שתזינו למערכת יחשפו לציבור הרחב.
 8. 4.4. חל איסור להקים יותר מכרטיס משרד אחד לכל משרד עו"ד או עיתונאי, אלא באישור האתר בכתב. כמו כן חל איסור לפתוח כרטיס משרד בודד למספר משרדי עו"ד , ואין לעשות שימוש באתר זה על מנת לפרסם הודעות המתייחסות למשרד עו"ד אחר. אין לפתוח כרטיס משרד על שם או עבור מישהו אחר ו/או להעבירו לידי מישהו אחר ו/או להרשות שימוש בו לאחר. כרטיס המשרד חייב להיות שלכם בלבד. כמו כן חל איסור לאפשר לאחר לפעול באמצעות המנוי שלכם, אלא וככל שמדובר בעוה"ד האחראי או עו"ד אחר מטעם המשרד ואשר פעילותו מחייבת את המשרד. במהלך ההרשמה לאתר תתבקשו לבחור שם משתמש וסיסמא. אתם תהיו אחראים לשמירתה של סיסמתכם בסוד וכל פעילות בכרטיס המשרד שלכם תחשב כאילו אתם ביצעתם אותה, כך שכל תוצאותיה יחולו עליכם, גם אם תבוצע על ידי אחרים.
 9. 4.5. האתר רשאי לקבוע בכל עת מה הם השירותים הפתוחים לקהל הרחב ומה למנויים רשומים, לשנותם, להפסיק את מי מהם או לשנות את אופן הגישה לכל שירות, בלא הודעה מוקדמת.
 10. 4.6. חלק מהשירותים שמסופקים ו/או יסופקו על ידי האתר הינם חינמיים. האתר שומר על זכותו לגבות תשלום בגין שימוש בכל שירות בכל עת, גם אם מלכתחילה לא נגבה עליו תשלום ובמקרה כזה אם לא תסכימו לתשלום לא תהיו חייבים בתשלום, אך גישתכם לשירות תחסם, והתכנים שהוזנו על ידכם יוסרו.
 11. 4.7. מובהר בזאת, כי המנוי של משרד עוה"ד הינו לתקופה מוגדרת מראש (להלן: "תקופת הפעילות"). בתום תקופת הפעילות, במידה ולא חודש המנוי, יוסרו מהאתר כל התכנים שהוזנו על ידי משרד עוה"ד ותחסם גישתו לאתר.
 12. 4.8. האתר יהיה רשאי בכל עת למחוק כל תוכן שהועלה אליו מבלי לתת כל נימוק או סיבה לכך, לפי שיקול דעתו הבלעדי. בכל מקרה, כשנה וחצי לאחר פרסום כל הודעה לעיתונות (או בכל תקופה אחרת שתוחלט על ידי האתר), יהיה האתר רשאי למחקה, ולכם לא תהיה טענה בגין זאת. הינכם מתבקשים לבדוק מעת לעת את תנאי שימוש אלו על מנת לוודא שתקופת המחיקה לא שונתה.

 13. 5. דרך ההתנהגות באתר ואופן פעילותו

 14. 5.1. גולשים רשומים ו/או שאינם רשומים, ו/או מנויים ו/או כל משתמש אחר באתר, יהיו אחראים באופן מלא להתנהגותם באתר, לרבות התנהגות כל נציג אחראי או נציג אחר מטעמם.
  משרד עוה"ד יהיה אחראי לכל התכנים שהזין לאתר. במיוחד מודגש האיסור בהעלאת תוכן אסור כהגדרתו בסעיף ההגדרות דלעיל.
 15. 5.2. מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בכלליות האמור להלן ולעיל, חל איסור מוחלט לבצע איזו מהפעולות הבאות באתר או בקשר לתכנים המופיעים בו. כל אחת מפעילויות אלו עלולה לגרום לאתר ו/או לאחרים נזק ומשרד עוה"ד ו/או המנוי ו/או המשתמש הפועל כך יהיה אחראי לתוצאות מעשיו:

  - אין להזין באתר תוכן אסור.
  - עשיית שימוש בתכנים שבאתר מבלי לקבל מראש את הסכמת בעליהם לשימוש.
  - כל שימוש כזה מפר זכויות יוצרים וזכויות אחרות של בעלי התכנים והוא מנוגד לתנאי שימוש אלו ועלול להיות בניגוד לדין.
  -
  הצגתך כעורך דין מורשה לפעול במדינת ישראל במידה ואינך כזה או במידה ורשיונך נשלל;
  - הצגתך כבעל תעודת עיתונאי תקפה אם אינך אוחז בכזו;
  - הפעלת טכנולוגיה ו/או תוכנה (לדוגמא "רובוט") לסריקת האתר ו/או אחזור כריית מידע ו/או יצירת אינדקס מהמידע המצוי בו וכן כל שימוש בנתונים שהושגו בדרך אחרת מהאתר;
  -
  איסוף כל מידע שהוא על משרדי עוה"ד ו/או משתמשים אחרים באתר (לרבות פרטיהם האישיים, כתובת הדוא"ל שלהם וכו');
  -
  הפרת כל זכות קניין רוחני (כגון סימן מסחר או זכות יוצרים) של האתר ושל כל צד שלישי;
  -
  כל שינוי, העתקה או יצירה נגזרת של חומר הנמצא באתר או שייך לאתר ושל כל עמוד באתר, לרבות אך לא רק "מיסגורו" באתרים אחרים (אלא בהסכמה מפורשת של האתר ו/או של בעל הזכויות בו לפי הענין, בכתב);
  -
  כניסה לחשבון שאינו חשבון שלכם – אסורה.
 16. 5.3. האתר רשאי ועשוי, אך אינו חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי תוכן כזה או אחר הינו תוכן אסור, פסול, מאיים, מטעה, מגונה, מטריד, בעל אופי מיני או בוטה בצורה אחרת, מפר זכויות של צד שלישי, מפר את התנאים, יש בו לשון הרע, יש בו כדי להתייחס לקטינים ו/או לאפשר את זיהויים, הוא אסור לפרסום בשל צו שיפוטי או כל דין, הוא מפר את דיני מדינת ישראל, יכול להוות בסיס לתביעה אזרחית או אישום פלילי או שהוא פוגע בדרך אחרת כלשהי (להלן "תוכן פוגע").
 17. 5.4. אם מצאתם תוכן פוגע כאמור, תוכלו לדווח עליו למערכת באמצעות כפתור צור קשר  באתר, ומשלוח הטופס המתאים שמופיע בפרק פניות לאתר.
 18. 5.5. אין לשלוח למערכת דיווח על תוכן פוגע טרם פניה ישירה למשרד עוה"ד המדווח ,בה התבקש להסירו.
 19. 5.6. הדיווח על תוכן פוגע יבוצע אך ורק באמצעות הטופס המיועד לכך כאמור לעיל (להלן: "טופס דיווח"), ויכלול את הפרטים הבאים:
  -
  פרטים מדוייקים המזהים את הפונה, כנדרש בטופס הדיווח,
  -
  כותרת התוכן שבגינו מבוצע הדיווח, ושם המשרד שהעלה אותו למערכת,
  - הצהרה על פניה למשרד עוה"ד שהעלה את התוכן לאתר ועל אי הענותו,
  -
  אמצעי קשר מספיקים , כנדרש בטופס הדיווח , שיאפשרו למערכת ליצור עימכם קשר במידה ותמצא לנכון.
  -
  יש להוסיף הצהרה כי הדיווח נכון ואמיתי ולוודא כי אכן הדיווח כולו יהיה נכון ומדויק.
  - הסבר על אופי התלונה ומה בתוכן פוגע בכם.
 20. 5.7. בהעדר מי מהנתונים או הפרטים הללו, האתר שומר לעצמו את הזכות שלא להגיב לתלונה כאמור. רק תלונה שתכלול את כל הפרטים באופן ברור וקריא – תיבדק.
 21. 5.8. שימו לב שהודעה על תלונתכם תמסר במידת האפשר למשרד עוה"ד שהעלה את התוכן , לפי פרטי הקשר שהוא מסר באתר ואתם תצטרכו להסדיר את נשוא התלונה ביניכם. עצם הגשת התלונה מהווה הסכמה שלכם למסירתה ומסירת פרטיכם למשרד עוה"ד שהעלה את התוכן שבעטיו התלוננתם.
 22. 5.9. למרות הכל, מובהר בזאת ואתם מבינים שהאתר לא יוכל למנוע הימצאותו של תוכן פוגע באתר, ואתם עלולים להיות חשופים לחומר כזה. המערכת אינה אחראית לתכנים המוזנים ע"י משרד עוה"ד, ואין לה עמדה בכל הנוגע לתכנים. יחד עם זאת המערכת מעוניינת לקיים ולשמור על פעולה רציפה ותקינה של האתר. במקרה בו יתקבל דיווח כנה במערכת  אודות תוכן פוגע או במקרים אחרים עפ"י שיקול דעתה, רשאית המערכת בלא צורך בהסכמה מיוחדת של גורם כלשהו ומבלי שתצטרך להפעיל שיקול דעת משפטי ומבלי שתיקח אחריות כלשהי להסיר את התכנים חלקם או מקצתם מן המערכת.
 23. 5.10. האתר רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו ואף בלא שהופרו תנאים אלו, לקרוא, לעיין, לבחון, לבדוק ולנקוט כל פעולה ביחס לתכנים, לרבות הסרתם. משרד עוה"ד ו/או המנויים והמשתמשים מודעים לכך ומסכימים לכך.
 24. 5.11. הפרתם של תנאי השימוש, עלולה לגרום להפסקה מיידית של תקופת הפעילות ומחיקת התכנים שהזין משרד עוה"ד המפר למערכת, מבלי שהמשרד יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו בגין יתרת תקופת הפעילות.
 25. 5.12. נוסף על האמור כאן, כל מדור באתר עשוי לחייב כללי התנהגות ספציפיים ויש לראותם כחלק מתנאים אלו, לרבות:

  - במדור אשר עוסק בכתבי בי-דין, רשאי משרד עוה"ד להזין אך ורק הודעות לתקשורת שעניינן כתבי בי-דין שהוגשו (בערכאות השונות, לרבות בבוררויות וערכאות אחרות). הודעות כאלו צריכות להתייחס אך ורק לתיקים שהוגשו למזכירות בית המשפט או לבורר הרלוונטי ונדונים בפועל והם נושאי מספר תיק של מערכת המשפט (אם לא מדובר בבוררות). אין לפרסם הודעות על כוונה להגיש כתב טענות, סיכומים וכיו"ב...

  - במדור אשר עוסק בפסקי דין והחלטות יש לפרסם אך ורק הודעות לתקשורת שעניינן פסקי דין והחלטות שיפוטיות שניתנו על ידי ערכאות שונות (לרבות בוררויות וערכאות נוספות);

  -
  במדור אשר עוסק בעיסקאות ועסקים מסחריים, יש לפרסם אך ורק הודעות לתקשורת שעניינן עיסקאות ועסקים מסחריים.

  -
  במדור אשר עוסק ב"בראנז'ה", יש לפרסם אך ורק הודעות לתקשורת שעניינן ה"בראנז'ה", כלומר – עורכי דין שעזבו משרדים, פתחו משרדים, התאחדו, ייצגו לקוחות בעניינים שאינם נכנסים לאף אחד מהאמור מעלה, שלחו את המשרד כולו ליום חופש באלפים השווייצרים וכדומה.

  - בכל המדורים כולם, חובה להקפיד על הכללים המופיעים בתנאים אלו.

 26. 6. מגבלות טכנולוגיות

  המערכת הינה יישום אינטרנטי  הפועל ברשת ( as is ). ככזו המערכת צפויה לשיבושים, הפרעות ותקלות הנובעים מפעילות ברשת. ( ריבוי גולשים, עומס בשרתים, תקלות חשמל, האקינג, שירותים הניתנים ע"י צד שלישי  וכיו"ב...) תקלות מסוג זה ואחרות יכולות לגרום מלבד להפסקת השירות ושיבושו  גם לאבדן נתונים חלקי או מלא של התכנים , שיבושים בהצגת התכנים וכו'.

  המערכת אינה מתחייבת לפעולה רציפה נטולת תקלות וייתכנו שיבושים במתן השירות מעת לעת עד כדי הפסקה מוחלטת במתן השירות. הפסקה במתן השירות יכולה להתרחש גם מסיבות אחרות הנוגעות לחוסר כלכליות, מניעה משפטית או כל סיבה אחרת.

  המערכת רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר , עיצובו והשירותים הניתנים בו , להגביל ו/או להרחיב את היקף השירותים וזמינותם , תמחורם מחדש וכיו"ב... ולעשות כל שינוי טכנולוגי או אחר לרבות מכירתה , מסירתה לשימוש ע"י אחר, הפעלתה על ידי אחר והכל כראות עיניה ללא צורך בהודעה מוקדמת. המערכת רשאית לשלוח מידע שיווקי וכן מידע אודות שינויים באתר, מאפיינים חדשים וכו'.

  המערכת אינה אחראית לכל הפסד ו/או  נזק תוצאתי ו/או אחר לרבות אבדן מידע וכיו"ב... שיגרם למנויים  ו/או לגולשים העושים שימוש באתר עקב שיבושים בפעילות האתר ו/או הפסקת השירות.
  מומלץ איפוא לגבות את הנתונים והתכנים המופיעים לצורך העלאה מחדש ו/או בקרה .

  המערכת אינה אחראית לכך שתהיה היענות לתכנים מצד הגולשים. במידה ותהיה היענות של גולשים, המערכת לא תהיה אחראית בשום צורה לגבי  טיבם, זהותם , מטרתם ובוודאי לא לתוכן היענותם ותגובותם בעקבות השימוש במערכת, וכן לכל תוצאה אחרת לרבות שימוש ע"י צד שלישי בתכנים ופרסומם.

  מובהר בזאת, כי יתכן והתכנים שהוזנו למערכת ו/או דפי האתר יקלטו ע"י מנועי החיפוש ברשת. דפים אלו יכולים להופיע בחלקים , ככותרות וכיו"ב...באופן שלמערכת אין שליטה ו/או פיקוח ו/או אפשרות לשנות זאת.

  המערכת אינה מתחייבת לכך שהתכנים כולם או מקצתם אכן יקלטו ברשת, באיזה מיקום ולכמה זמן.

  משרד עוה"ד רשאי להסיר את התכנים כולם או מקצתם אך אין זה אומר שמה שנקלט באתרים אחרים ברשת,  אכן יוסר ובאיזה מועד, ולא תהיה לו כל טענה בנוגע לכך כלפי המערכת.

 27. 7. זכויות קניין וקניין רוחני

  בפרסום תוכן כלשהו באתר אתם מעניקים לאתר באופן בלתי חוזר רשיון ניתן להעברה, בלתי ניתן לביטול, בלא תשלום, ללא הגבלה בטריטוריה, בכל מדיה שהיא (לרבות אך לא רק באינטרנט, באתרים אחרים, בעיתונות כתובה, באמצעי תקשורת אחרים, באמצעי פרסום וכיוב') להעתיק, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, לבצע ולהציג את התוכן, לבדו או בצירוף יצירות אחרות.

  העלאת תוכן כלשהו לאתר משמעה כי הינכם מצהירים שאתם בעלי הזכויות היחידים בו, שתוכן זה אינו פוגע, אינו מפר זכויות או דין כלשהם, אינו מפר תנאי שימוש אלו, שאתם רשאים לפרסמו באתר ושאתם רשאים להעניק את הרשיון לאתר כמתואר מעלה ביחס לאותו תוכן.

  כל הזכויות (ולא רק זכויות היוצרים) באתר, בלוגו, בשם ובכל יצירה המופיעה בו, בכל מידע, תוכנה, קוד, קובץ, תמונה וכן מאגר נתונים, למעט תוכן שהועלה על ידי הגולשים, שייכות לאתר בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש אלא בהסכמת האתר מראש ובכתב, לרבות לא לפרסמם, לשכפלם, לשנותם וכדומה.

  כל הזכויות בתכנים המועלים על ידי משרד עוה"ד שייכות לו בלבד ואין לעשות כל שימוש בהן, אלא בהסכמה מראש של משרד עוה"ד. עם זאת, האתר לא יהיה אחראי כלפי משרד עוה"ד על כל הפרת זכות שתבוצע על ידי צד שלישי, ועל המנוי יהיה לפעול עצמאית למול מפר הזכויות.

  האתר אינו תומך בהפרות של זכויות יוצרים או כל זכות אחרת וכן בפגיעה במשתמשים. האתר אינו יכול להיות אחראי לתכנים המועלים אליו, אין לאתר עמדה בנוגע לתכנים   ואף אינו יכול להכריע מי צודק במקרה של ספק. לכן, מדיניות האתר היא לא להתערב בתכנים המופיעים בו.

 28. 8. אחריות

  מבלי לפגוע בהוראות ספציפיות הנוגעות לאחריות בתנאי שימוש אלו, מוסכם בזאת כדלהלן:
 29. 8.1. האתר אינו אחראי בכל דרך או אופן שהם לתכנים והשירותים המופיעים בו, לשלמותם, חוקיותם, אמינותם, נכונותם, עדכניותם, זמינותם וכדומה.
 30. 8.2. כל משתמש, לרבות משרד עוה"ד, גורמי תקשורת ו/או כל גולש, אחראי בגין כל שימוש שהוא עושה באתר ו/או בתכנים, לרבות כל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף וכו' שייגרם לו ו/או לאחרים ו/או למערכת, בעקבות שימוש זה.
  האמור נכון הן לגבי
  פעולות ו/או תכנים שאינם עומדים בדרישות תנאי השימוש, והן לגבי פעולות ו/או תכנים העומדים בדרישות תנאי השימוש.
 31. 8.3. השירות, התכנים, המידע וכל יתר השימוש באתר מוצג ומוקנה למשתמשים כמות שהוא (as is), בלא כל אחריות או התחייבות שהיא מצד המערכת. האתר אינו מעניק התחייבות ישירה או משתמעת כלשהי, לרבות אך לא רק התחייבות להתאמת האתר, השירותים ותכניו לצרכי המשתמשים, היותו חוקי ואי הפרת זכויות צד שלישי כלשהו.
 32. 8.4. על כל משתמש, עורך דין ו/או גורם תקשורת ו/או כל גולש מוטלת החובה לבדוק את נכונותו, עדכניותו והתאמתו של התוכן לצרכיו, לרבות ובמיוחד באמצעות קשר ישיר עם משרד עוה"ד שהעלה את התוכן.
 33. 8.5. האתר יהיה רשאי לקדם ולעשות שימוש בתכנים לפי שיקול דעתו הבלעדי, באתר או מחוץ לו, מבלי שתהיה טענה כלשהי בדבר פגיעה שנגרמה עקב כך או זכות שהופרה עקב כך, ולא תהיה לאתר כל אחריות לנזק כספי או אחר עקב קידום, אי קידום או מחיקת תכנים כלשהם.
 34. 8.6. אין כל הבטחה לפעילות רציפה של האתר, לזמינות כזו או אחרת ואין כל אחריות לכל הפסקת שירות, יזומה או שאינה יזומה. יתכן כי פעילות האתר תופסק אף באופן יזום לשם ביצוע פעולות כלשהן או לכל מטרה אחרת שתראה לאתר נחוצה בנסיבות ולא תהיה לגולשים ולמשתמשים כל טענה עקב כך.
 35. 8.7. האתר אינו מתחייב כי מכלול השירותים המוצעים או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר ישלל בלא מתן הודעה מוקדמת על כך מראש או יחוייב בתשלום דמי מנוי אף עם בעבר היה חינמי. כמובן שדמי המנוי ייגבו החל מהמועד בו תצטרפו לשירות בתשלום, ואם לא תצטרפו – לא תוכלו לעשות שימוש בשירות זה. כמו כן יתכן כי בשל נסיבות כלשהן האתר יפסיק את פעילותו, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, ולא יהיה בכך כדי להטיל על האתר כל אחריות מכל מין וסוג שהוא.
 36. 8.8. האתר אינו אחראי לכל וירוס, סוס טרויאני או תוכנה מזיקה אחרת שתוטמן במי מהתכנים המועלים אליו על ידי הגולשים או עקב פריצה לאתר על ידי צד שלישי. חובה על המשתמשים לבדוק היטב כל תוכן כאמור להימצאותם של תוכנות פוגעות או מזיקות. האתר גם לא יהיה אחראי לפריצות של האתר או המאגרים הנשמרים על ידו.
 37. 8.9. האתר אינו מתחייב להפעיל מערכת גיבוי ו/או אבטחה כלשהי, ויעשה כן, אם בכלל, לפי שיקול דעתו הבלעדי. כל משתמש מתבקש ליצור לעצמו גיבוי מספק של כל התכנים אותם הוא מעלה לאתר ולא תהיה כל טענה כנגד האתר בהעדר גיבוי ו/או אבטחה כאמור.
 38. 8.10. כל הפרסומות באתר הן באחריות מפרסמיהם. האתר אינו מנטר או מצנזר פרסומות ואינו אחראי בדרך כלשהי לתוכנן.
 39. 8.11. מבלי לגרוע מכלליות סעיף זה ולשם הזהירות בלבד, מובהר כי, האתר לא יהיה אחראי בכל דרך או צורה שהיא לכל נזק, עלות או הוצאה שיגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממעשה כוח עליון או כל אירוע אחר שאינו בשליטתו של האתר.
 40. 8.12. בכל מקרה בו פעילות כל משתמש, מנוי, משרד עוה"ד , גורם תקשורת ו/או כל גוף או אדם אחר (בסעיף זה "המשתמש") תגרום נזק, עלות או הוצאה אחרת לאתר ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי שידרוש פיצוי כלשהו מהאתר (להלן "נזק"), המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק כאמור, וישפה את האתר מיד עם דרישתו הראשונה בגין כל נזק, לרבות כל הוצאה שתידרש לצורך הגנה על האתר בפני טענה כאמור. במידת האפשר האתר יעדכן את המשתמש על כל נזק ו/או דרישה כאמור, לפי הפרטים שמסר בעת ההרשמה. האחריות על עדכון פרטים אלו מוטלת על המשתמש בלבד.
 41. 8.13. האתר אינו מספק תמיכה טכנית למשתמשים. אם תתקבל פניה כלשהי שתיענה מטעם כלשהו על ידי צוות האתר, הרי פניה זו, התשובה וההסתמכות עליה תהיה על אחריות המשתמש בלבד.
 42. 8.14. מובהר בזאת כי בכל מקום בתנאי השימוש הפוטר את האתר מאחריות, תכלול הגדרת ה"אתר" גם את החברה המפעילה אותו ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה , מפעילי האתר ו/או כל, מנהל, עובד, בעל משרה, שותף, סוכן ו/או נציג מטעם האתר ו/או נותני שירותים לאתר וכו'.

 43. 9. קישורים

  חל איסור על משתמשים להעלות קישורים למערכת. אם יינתן היתר להעלאת קישור כלשהו, אזי יחולו ההוראות שלהלן:
 44. 9.1. באתר עלולים להיכלל קישורים, בין אם כתוכן גולשים ובין אם משולבים באתר עצמו. האתר אינו ממליץ על מי מהאתרים המקושרים, ואינו אחראי לתוכנם. מובהר כי יתכן שחלק מהקישורים יופיעו באתר במסגרת שיתוף פעולה או תשלום כלשהו, אולם גם ביחס לקישורים אלו מבהיר האתר כי אינו אחראי עליהם וכי האחריות ביחס לתכנים הנכללים באותם אתרים מוטלת על אותם אתרים בלבד.
 45. 9.2. האחריות המלאה על קישורים אשר משתמשים מעלים לאתר תהיה על כתפי כל משתמש בהתאמה, והוא מתחייב שלא יעלה כל קישור שהוא לאתר, אלא לאחר שבדק אותו והוא אינו פוגע בזכויות צד שלישי כלשהו, אינו גורם נזק למישהו (בין אם לאתר או לצד שלישי), המשתמש רשאי להעלותו לאתר, הוא בהתאם לכל דין והמשתמש אחראי לכל המפורט בו. מובהר בזאת כי כל תביעה ו/או דרישה המתייחסת לקישור שהועלה על ידי משתמש כלשהו לאתר תהיה באחריות אותו משתשמש בלבד, והמשתמש ישפה את האתר על כל נזק והוצאה שיגרמו לו עקב כך.
 46. 9.3. אם נתקלתם בקישור מפר זכויות, קישור שתוכנו פוגע או בקישור בעייתי מבחינה אחרת – אנא הודיעונו ונבדוק את העניין. אם נתקלתם בקישור "שבור" שהועלה על ידי מערכת האתר – אנא הודיעו לנו ונתקן אותו.

 47. 10. מדיניות פרטיות

  כל הפרטים המסומנים כחובה בכל טופס באתר - חובה למסרם. כל הפרטים שתמלאו ו/או כל תוכן שתזינו, עשויים להיות מוצגים לעיני כל.

  כל תוכן שמועלה לאתר יהיה חשוף לעיני מי מטעם האתר.

  האתר עלול מעת לעת לנטר את פעילות המשתמשים בו וכן ביחס לנקודות הכניסה והיציאה שלהם אל ומן האתר, לשם ביצוע ניתוח סטטיסטי ולימוד העדפות הגולשים. בעצם השימוש באתר אתם מסכימים לכך, ואם אינכם מסכימים לכך - אנא אל תגלשו באתר.

  האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (
  Cookies) או בכל אמצעי מעקב וניטור אחר ואתם מסכימים לכך בעצם השימוש באתר. העוגיות עוזרות לנו להפוך את השימוש באתר לנוח יותר, והן אף מאפשרות איסוף מידע סטטיסטי ואישי אודות הגולשים. מידע הנאסף יהיה כפוף למדיניות זו ולתנאי השימוש, אולם הינכם רשאים לשנות את הגדרת העוגיות בדפדפן שלכם על מנת למנוע מהאתר לאסוף עוגיות המתייחסות אליכם. עם זאת, שימו לב ששינוי כזה עלול לגרום לכך שחלק או כל השירותים באתר לא יהיו זמינים לשימושכם.

  האתר לא ישתול במחשבכם כל תוכנה או קוד (למעט האמור ביחס לעוגיות) אלא אם תאשרו זאת מראש.

  האתר יעשה שימוש בפרטים שמסרתם בעת רישומכם וכן בכל מידע אחר המגיע לידיו ביחס אליכם, לדוגמא - באמצעות העוגיות או כל מידע אחר שיצבר אצלו, לצרכים פנימיים ללא הגבלה ואתם מסכימים לכך. השימוש יכול שיהיה לבדיקת ההתאמה לתנאי השימוש באתר, לשיפור האתר, להפניית פניות אליכם לשם הצגת שירותים ו/או מוצרים חדשים (בין אם על ידי האתר ובין אם על ידי מי שהאתר יעביר אליו פרטים אלו, כולל צדדים שלישיים), לשיווק האתר ו/או לשיווק תכנים המופיעים באתר וכן לכל מטרה אחרת שהיא. האתר יהיה רשאי לפנות אליכם בכל אמצעי תקשורת שתבחרו לחשוף בפניו. האתר יהיה רשאי למכור ו/או לעשות כל פעולה בנתונים שבידיו.

  האתר אף יהיה רשאי ועשוי לחשוף בפני גופים עסקיים אחרים את המידע אותו תמסרו לאתר, כולו או מקצתו, בתשלום או בלא תמורה, במסגרת קשרים עסקיים או אחרים של האתר עם אותם גופים. הגופים יהיו רשאים לעשות שימוש במידע זה לשם דיוור אליכם. אם ברצונכם שלא לקבל דיוור  כאמור, אנא שילחו אלינו הודעה מפורשת על כך. עם זאת, ככל שחשפתם באתר את פרטי ההתקשרות עימכם, האתר לא יהיה אחראי לדיוור כלשהו שישלח אליכם.

  חובה עליכם להקפיד שכל עוד תהיו מנויים באתר, פרטיכם יהיו נכונים ומדוייקים וזהות עוה"ד האחראי מטעמכם תחייב אתכם. פניה לפי פרטי הקשר שמסרתם תחשב כאלו הגיעה לידיעתכם.

  האתר יהיה רשאי בכל עת לחשוף את פרטיכם, כולם או חלקם, לפי דרישת כל רשות ציבורית מוסמכת, במקרה בו קיים חשש לקיום עבירה פלילית כלשהי, לפי הוראות כל בית משפט מוסמך, לצורך נקיטת הליכים כנגד מי שמפר את תנאי השימוש באתר ו/או גרם לו או לצד שלישי נזק כלשהו או במקרה בו נציגי האתר סבורים בתום לב שהדין מחייבם לעשות כן. אתם מתירים חשיפת מידע כאמור, לרבות אך לא רק, למשטרה ולרשויות אכיפת החוק ככל שנציגי האתר יסברו לפי שיקול דעתם הבלעדי שראוי וצריך לעשות כן מהנסיבות האמורות מעלה.

  בכל מקרה של מיזוג פעילות ו/או מיזוג אחר בין האתר לכל אתר ו/או חברה אחרת ו/או מכירת מפעילת האתר ו/או מכירת עסקיה, נתוניכם ישולבו לתוך הגוף הממוזג ו/או הרוכש ואתם מסכימים לכך מראש.

  לתשומת לבכם, ברשת האינטרנט קיימות מעת לעת חדירות ופריצות לאתרים לרבות שימוש לרעה באתרים וכמו כן קיימת אפשרות לשימוש לרעה בסיסמא ( שימרו היטב את הסיסמא ).
  האתר לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל נזק ו/או הפסד ו/או כל הוצאה אחרת שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי עקב פריצה ו/או חדירה ו/או שימוש לרעה וכיו"ב...באתר.
  בעצם השימוש שהנכם עושים באתר הנכם מצהירים, כי אתם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או כל הוצאה אחרת שייגרם לכם עקב פעילות עוינת כאמור לעיל.

 48. 11. סמכות ודין

  תנאי שימוש אלו כפופים לדין הישראלי ויפורשו לפיו, בלבד. כל מחלוקת, סכסוך או דרישה אחרת הקשורה בדרך כלשהי באתר תידון באופן בלעדי בפני בתי המשפט בתל אביב יפו וכל אחד מהמשתמשים ו/או המנויים באתר כופף עצמו לסמכותם הבלעדית של בתי משפט אלו בעצם השימוש באתר ו/או בעריכת המנוי לו.

 49. 12. התיישנות תביעה

  בשל אופיו המיוחד והדינמי של האתר, מוסכם בזאת על המשתמשים והמנויים,  שעל אף האמור בכל דין וחוק, לא ניתן יהיה להגיש תביעה כנגד האתר עם חלוף שנתיים (2 שנים) ממועד התגבשות עילת התביעה. כל תביעה שתוגש לאחר מועד זה תחשב בהסכמה כאילו התיישנה וויתור זה נחשב כהסכמה לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

 50. 13. שונות

 51. 13.1. למען הסר ספק, התשלום בגין מנוי לאתר אינו מותנה בעשיית או אי עשיית שימוש בשירותים אותם מקנה האתר, ולא ניתן לפצל את תקופת הפעילות ו/או להקפיאה.
 52. 13.2. ההכנסות מהאתר לרבות הכנסות מפרסומות, ממנויים, מאינדקסים וכו',  שייכות למפעילת האתר בלבד.
 53. 13.3. אם בכל עת ימצא בית משפט מוסמך, כי יש לשנות או למחוק תנאי מתנאים אלו, מוסכם כי השינוי יעשה בצורה הזהירה ביותר ובאופן שישמור את רוחם של התנאים כפי היא, וכך גם כל מחיקה תעשה באופן המועט ביותר האפשרי. יתר התנאים יוסיפו להיות בתוקף על אף כל מחיקה או שינוי כאמור.
 54. 13.4. האתר יהיה רשאי להעביר את כל התכנים שבו לידי כל צד שלישי אחר, הן במקרה של מיזוג, מכירה או בכל מקרה אחר ו/או להרשות שימוש בהם כולם או מקצתם, ובעצם העלאת התכנים לאתר הינך מסכים לכך.
 55. 13.5. מפעילת האתר תהא רשאית בכל עת לעשות באתר כרצונה, וכן כל דיספוציה באתר ו/או במפעילת האתר, לרבות מיזוג, מכירת פעילות, העברת מניות וכו', ותנאי שימוש אלה ימשיכו לחול בשינויים המחוייבים.

הכי חדש
ידיעות על פסיקה והחלטות
ידיעות על כתבי בי-דין
ידיעות על עסקאות ועסקים
ידיעות ברנז'ה
ראשי  |   על האתר  |   רישום עורכי דין  |   הוספת ידיעה  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
עורכי דין - אינדקס
כל הזכויות שמורות © "מערכת הודעות לעיתונות בנושאי משפט"